Публічний договір на надання медичних послуг

Приватне підприємство «Інститут дерматокосметології доктора Богомолець» (надалі - «Виконавець»), в особі Генерального директора Кожевнікова Івана Олеговича, що діє на підставі Статуту, на підставі ст.ст. 633, 641, 644 Цивільного кодексу України, пропонує медичні послуги необмеженому колу фізичних осіб (надалі – «Замовники»), відповідно до умов цього Публічного договору про надання медичних послуг. 

Визначення термінів: 

Замовник - фізична особа, що уклала з Виконавцем даний Публічний договір про надання медичних послуг.

Підтверджуючі дії - дії, що свідчать про згоду дотримуватися Договору та положень, викладених на Сайті Виконавця та у цьому Договорі. Такими діями можуть вважатися: замовлення послуг Виконавця; початок використання послуг; оплата медичних послуг;оплата медичних послуг;інші дії, які свідчать про згоду Замовника із умовами даного Договору. 

Послуги/медичні послуги - комплекс консультативних, діагностичних, лікувальних, профілактичних та косметологічних заходів, які надаються Виконавцем за умовами цього Договору. Перелік послуг, їх вартість та інша інформація викладена на Сайті Виконавця та безпосередньо у місці провадження діяльності Виконавця. 

Сайт Виконавця - https://bogomoletsclinic.com.ua  

1. ПРЕДМЕТ 

1.1. За цим Договором Виконавець зобов’язується надати медичні послуги Замовнику, а Замовник зобов’язується оплатити їх у порядку та на умовах, визначених даним Договором.

2. ПРАВА ТА ОБОВʼЯЗКИ СТОРІН 

2.1. Виконавець зобовʼязаний: 

 • здійснювати запис на прийом Замовника на підставі відповідного звернення Замовника;
 • надавати Замовнику медичну документацію та інформацію, оформлену в процесі надання медичних послуг за цим Договором, згідно чинного законодавства України; 

2.2. Виконавець має право: 

 • внести зміни до Прейскуранту цін, повідомивши Замовника про такі зміни шляхом розміщення інформації на Сайті Виконавця та/або за місцем провадження діяльності Виконавцем;
 • відмовити у наданні медичних послуг Замовнику при пред’явлені Замовником неповних та/або недостовірних даних про свою особу, а також у разі наявності заборгованості за надані медичні послуги. 

2.3. Замовник зобов’язаний: 

 • записатись на прийом у визначений дату та час;
 • з’явитися до місця надання медичних послуг в погоджений із Виконавцем час;
 • приймати надані Виконавцем медичні послуги;своєчасно та у повному обсязі оплачувати медичні послуги;неухильно дотримуватись призначеного Виконавцем лікування, обстеження, правил внутрішнього розпорядку Виконавця;
 • у разі замовлення медичних послуг для дитини, забезпечити супровід дитини в процесі надання медичних послуг, а також належне та своєчасне виконання дитиною призначеного Виконавцем лікування та/або обстеження;
 • негайно повідомити Виконавця про виявлені недоліки в процесі отримання Замовником медичних послуг, які є предметом цього Договору, шляхом звернення до Виконавця зі скаргою.

 2.4.    Замовник має право: 

 • ознайомлюватись з медичною документацією та інформацією, оформленою в процесі надання медичних послуг за цим Договором, у відповідності до чинного законодавства України;
 • достроково розірвати Договір у разі невиконання зобов’язань Виконавцем, повідомивши про це письмово Виконавця. 

3.    ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ 

3.1. Оплата послуг за Договором може здійснюватись: авансовим (попереднім) платежем – шляхом перерахування грошових коштів у національній валюті України на банківський рахунок Виконавця;в день фактичного надання медичних послуг – шляхом внесення грошових коштів у національній валюті України в касу Виконавця чи іншим, не забороненим чинним законодавством України, способом. 

3.2. Повернення коштів здійснюється на підставі письмової заяви Замовника, в якій Замовник повинен вказати свій реєстраційний номер облікової картки платника податків і додати до вказаної заяви копію паспорта та чек або квитанцію. У разі відсутності чеку або квитанції Виконавець має право відмовити Замовнику у поверненні грошових коштів, сплачених на виконання даного Договору. Строк повернення коштів становить 5 (п’ять) банківських днів з моменту отримання Виконавцем заяви про повернення коштів. 

4. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ 

4.1. Медичні послуги надаються за фактичним місцем провадження діяльності Виконавця, що погоджується Сторонами при записі Замовника на прийом. 

4.2. В разі, якщо Замовник протягом 1 (одного) робочого дня з дати фактичного отримання послуг не заявить письмову мотивовану відмову від прийняття медичних послуг, послуги вважаються прийнятими Замовником без застережень і без претензій. 

4.3. У разі надання мотивованої відмови Замовника від приймання медичних послуг, Сторони вирішують спірні питання шляхом переговорів. 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

5.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, встановлену даним Договором та чинним законодавством України.

5.2. Виконавець не несе відповідальності без вини, а також за шкоду, заподіяну здоров’ю Замовника, яка виникла в процесі надання медичних послуг за цим Договором в результаті: неявки чи несвоєчасної явки Замовника на заплановані візити чи контрольні медичні огляди; дострокового припинення Замовником призначеного лікування (обстеження тощо); дострокового припинення даного Договору з ініціативи Замовника; неповідомлення або несвоєчасного повідомлення Замовником істотних відомостей про стан свого здоров’я, у т. ч. наявність алергічних чи інших специфічних реакцій на медичні препарати, атипову побудову органів чи їх систем, наявність захворювань, які становлять загрозу для оточуючих та медперсоналу; недотримання Замовником приписів та рекомендацій лікарів Виконавця та/або порушення лікувального режиму.

5.3. Виконавець не несе відповідальності за розголошення інформації, наданої Замовником під час використання Сайту Виконавця, якщо таке розголошення сталося внаслідок обставин, які не залежали від волі Виконавця та не могли бути попереджені ним. 

6. ІНШІ УМОВИ

6.1. Умови Договору визначаються Виконавцем самостійно та у відповідності до чинного законодавства України. Договір та/або його окремі положення можуть бути змінені Виконавцем з обов’язковим повідомленням про це Замовника шляхом опублікування на Сайті Виконавця. 

6.2. Договір є обов’язковим для виконання Виконавцем з моменту його оприлюднення на Сайті Виконавця, а для Замовника – з моменту вчинення Підтверджуючих дій.

6.3. Сторони погодилися на ведення запису телефонних розмов та можливість посилання на їх у разі виникнення спорів, а також при врегулюванні конфліктних ситуацій за Договором. 

6.4. Малолітні, неповнолітні чи недієздатні пацієнти приймаються лише у присутності їх законних представників. Законні представники надають згоду на надання медичних послуг особам, в інтересах яких вони діють. У такому випадку законні представники виступають Замовником даного Договору та зобов’язуються дотримуватись умов, викладених у ньому. 

6.5. Укладенням Договору Замовник підтверджує, що він ознайомлений і згоден з умовами Договору та Прейскурантом цін Виконавця, а також надає свою згоду на збір та обробку своїх персональних даних в порядку, визначеному чинним законодавством України.

Записатись на консультацію